Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám

svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím,

s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR

(Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Som Mgr. Bibiana Konečná, IČO: 52736903 , a prevádzkujem aplikáciu  webovú stránku www.zlatystred.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov,

ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-

mail: bibiana.konecna@zlatystred.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti

vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda

že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a

to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo

udeleného súhlasu,

  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania

osobných údajov,

  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa

zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre

naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy

(napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru),

  • vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,

aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových

dokladov.

  • marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich

najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania

obchodných oznámení. Ak ste naším klientom, robíme tak z oprávneného záujmu,

lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu

5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v

každom zaslanom e-maili.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích

osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na

Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať

prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné

väzby a pod. A to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje

dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré

zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali

sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré

zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie

konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,

využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na

dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

SmartEmailing

FAPI