Všeobecné obchodné podmienky

 

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlatystred.sk je Mgr.Bibiana Konečná, adresa,

IČO: 52736903, DIČ: 1124357520.

Zapísaná v živnostenskom registri

E-mail: bibiana.konecna@zlatystred.sk

 1. Predávajúcim je Bibiana Konečná, adresa, IČO: 52736903, DIČ: 1124357520

zapísaná v živnostenskom registri

E-mail: bibiana.konecna@zlatystred.sk

 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zlatystred.sk je Mgr.Bibiana Konečná, adresa, IČO: 52736903 , DIČ: 1124357520

E-mail: bibiana.konecna@zlatystred.sk

 1. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom

objednávkového formulára na www.zlatystred.sk vytvoril objednávku pomocou

počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje

objednávanie tovarov alebo služieb.

 1. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická

osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania

alebo výkonu zamestnania či povolania.

 1. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.zlatystred.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 2. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim

vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

 1. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej

stránky www.zlatystred.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie

pomocou elektronických médií (skype, google messenger).

 1. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými

podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane

spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom

neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

 1. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zlatystred.sk sú

informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu

autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z

použitia informácií.

 

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom

formulári a v momente odoslania objednávky.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového

formulára kupujúcim.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda

objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

 1. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je

možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim

a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 1. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením

prijatia objednávky.

 1. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného

tovaru.

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o

zaplatení tovaru.

 

Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zlatystred.sk je možné platiť

nasledovnými spôsobmi:

 1. a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA,

VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje

zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla

platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate

pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

 1. b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet

predávajúceho.

 1. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na

rezervovanú živú akciu, je možné nájsť si za seba náhradu, alebo individuálne dohodnúť iný

termín seminára (kurzu, workshopu), v prípade, že svoju neúčasť oznámi aspoň 10 dní

vopred.

 1. Bonusy – Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (podľa informácie na predajnej

stránke daného produktu na www.zlatystred.sk) budú zaslané po uhradení čiastky a uplynutí

14 dennej garancie ak nie je na predajnej stránke uvedené inak.

 

Dodacie podmienky

 1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho,

elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

 1. 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod

priečinky (propagácie, hromadné, spam).

 1. 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej

schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu

bibiana.konecna@zlatystred.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne

doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

 1. 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným

produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese bibiana.konecna@zlatystred.sk.

 

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom

vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 1. 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si

predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až

v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 1. 2. Za svoje produkty Mgr. Bibiana Konečná ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia

peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime

Vám peniaze naspäť.

 1. 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu bibiana.konecna@zlatystred.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 2. 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných

dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

 1. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný zmazať získané

elektronické produkty (eBook, mp3 nahrávku, video) a je trestné i akékoľvek šírenie

ďalej.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej

prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a

to elektronickou formou na e-mail: bibiana.konecna@zlatystred.sk s prehlásením, že od zmluvy

odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

 1. 2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene

produktu poníženou o výdavky spojené s prijatím platby cez platobnú bránu a teda

uhradené tretej strane – prevádzkovateľovi platobnej brány. Čiastka bude vrátená

najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude

vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do

členskej sekcie plateného online kurzu/tréningu.

 1. 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú

vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša

akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad

rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem

štátnych orgánov v prípade kontroly.

 1. 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno,

priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami

poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej

objednávky.

 1. 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením

neoprávneným osobám.

 1. 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-

stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových

správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním

adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 1. 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v

spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje

už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.zlatystred.sk môže byť aktualizovaná bez

predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho

upozornenia zmenené.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu

(e-mailom na bibiana.konecna@zlatystred.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci

vybavil jeho

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie

na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia

sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a

oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať

spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 1. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia

sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 1. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri

uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej

činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi

spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so

spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na

diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu

20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie

alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné

podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 1. 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu

prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v

momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej

stránke predávajúceho.

 1. 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné

podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

 1. 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia

podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č.

250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004

Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2022.